Życzymy udanego weekendu — odpoczywamy:)

Week­en­do­wo infor­mu­je­my, że nasza fir­ma w dniach 31 maja do 3 czerw­ca będzie zamknię­ta. Na wszel­kie e-maile i zapy­ta­nia odpo­wie­my 4 czerw­ca. Wszel­kie zamó­wie­nia zło­żo­ne w tym cza­sie w naszym skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS, wysła­ne zosta­ną 4 czerw­ca. sklep inter­ne­to­wy VIPOS Spra­wy tech­nicz­ne, a tak­że zwią­za­ne z ser­wi­sem, napra­wa­mi gwa­ran­cyj­ny­mi i pogwa­ran­cyj­ny­mi pro­si­my zgła­szać za pośred­nic­twem…

Czytaj więcej ...

Gotowe zestawy do monitoringu wnętrz i otwartych przestrzeni!

Goto­we zesta­wy do moni­to­rin­gu. Wystar­czy włą­czyć i postę­po­wać zgod­nie z instruk­cją. Takie zesta­wy to dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur wraz z par­kin­ga­mi, restau­ra­cji, w tym ogród­ków restau­ra­cyj­nych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, przed­szko­li, pla­ców zabaw, czy domów. Zale­ty: — Łatwa i szyb­ka insta­la­cja, pozwa­la spraw­nie stwo­rzyć sys­tem kil­ku kamer — Szyb­ka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP

Czytaj więcej ...