MEGA CENY NA BULLETY! SUPER PROMOCJA!

W naszej pro­mo­cji Mega niskie ceny na kame­ry typu bul­let! Dla­cze­go nasze bul­le­ty są naj­lep­sze? — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny) — smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma — moż­li­wość wydłu­że­nia gwa­ran­cji — wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne…

Czytaj więcej ...

PAŹDZIERNIK — Szkolenia VEC II

Szko­le­nie kame­ry VIVOTEK Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty pro­duk­tów VIVOTEK wraz z tech­no­lo­gia­mi dostęp­ny­mi w kame­rach. • Blok szko­le­nio­wy VEC IIVDT – Opis pro­gra­mu VECII » Szko­le­nie pro­wa­dzą: VIVOTEK Pol­ska Robert Sta­nosz – Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger (Poland)…

Czytaj więcej ...

Mega ceny na HEMISFERY

REGULAMIN PROMOCJI „Mega ceny na HEMISFERYWARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji jest moż­li­wy do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym wybra­nych kamer hemis­fe­rycz­nych VIVOTEK na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 lub…

Czytaj więcej ...

Aimetis Enterprise Manager — Scentralizowane zarządzanie w chmurze

Czy jest moż­li­we łatwe i wygod­ne zarzą­dza­nie wie­lo­ma sys­te­ma­mi nad­zo­ru wideo? Już tak! Jest to moż­li­we dzię­ki scen­tra­li­zo­wa­ne­mu zarzą­dza­niu w chmu­rze  —  Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger (AEM). AEM uspraw­nia dzia­ła­nia IT poprzez ujed­no­li­co­ne moni­to­ro­wa­nie sta­nu sys­te­mu i zarzą­dza­nie usta­wie­nia­mi, a tak­że auto­ma­tycz­ne aktu­ali­zo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia (softwa­re i firm­wa­re). jest to roz­wią­za­nie ide­al­nie dopa­so­wa­ne do sys­te­mów korzy­sta­ją­cych z…

Czytaj więcej ...

Kamera ip IB8367A – zwiększa nasze bezpieczeństwo, gdziekolwiek jesteśmy!

Kame­ra ip IB8367A kma­era ip B8367A to naj­czę­ściej wybie­ra­na kame­ra sie­cio­wa typu bul­let.  To model typu „all in one”, ze wzglę­du na  swo­ją funk­cjo­nal­ność, zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz wideo w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści FULL HD, przy bar­dzo korzyst­nym sto­sun­ku jako­ści do ceny. Prze­zna­czo­na jest do dozo­ru zewnętrz­ne­go i jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem do moni­to­rin­gu ulic, nie­du­żych par­kin­gów,…

Czytaj więcej ...