Szkolenie VIVOTEK

Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty…

Czytaj więcej ...

Kamera FD8166A w niższej cenie do soboty!

W naszym skle­pie VIPOS dobry tydzień dla naszych zare­je­stro­wa­nych Part­ne­rów👨👩 Kame­ra FD8166A w niż­szej cenie! KOD RABATOWYDSD4GWU8 KOD waż­ny do 03 wrze­śnia 2017 Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu – VIPOS! Zobacz kame­rę IP FD8166A »…

Czytaj więcej ...

Wielofunkcyjny model zamknięty w dyskretnej kopułce

Kame­ra ip FD8166A kame­ra ip FD8166A to naj­chęt­niej wybie­ra­na mini-kame­­ra sie­cio­wa, w for­mie dys­kret­nej kopuł­ki, dosko­na­le nada­je się do moni­to­ro­wa­nia prze­strze­ni znaj­du­ją­cych się wewnątrz obiek­tów.  Kame­ra jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żal­na, a jej śred­ni­ca wyno­si zale­d­wie 9 cm. Dzię­ki cze­mu może ide­al­nie wkom­po­no­wać się w design biur, skle­pów, wind czy innych prze­strze­ni uży­tecz­no­ści publicz­nej. Cho­ciaż jest nie­wiel­kich…

Czytaj więcej ...

10 razy dłuższy okres użytkowania kart microSD!

Kar­ty SD SONY Wypró­buj­cie już dzi­siaj kar­ty pamię­ci microSD Sony zapew­nia­ją­ce 10 razy dłuż­szy okre­su użyt­ko­wa­nia, niż kon­su­menc­kie kar­ty microSD! Kar­ty współ­pra­cu­ją z kame­ra­mi IP, dzię­ki temu w kame­rach SONY i VIVOTEK, będzie wia­do­mo kie­dy skoń­czy się żywot­ność kar­ty! Dodat­ko­wy aspekt, na któ­ry war­to zwró­cić uwa­gę, to zasto­so­wa­nie pamię­ci flash MLC NAND, spra­wia, że okres…

Czytaj więcej ...

Thin Client – funkcjonalność bez złożoności — dekoder wideo ip

Co kry­je się pod poję­ciem Thin Client? W skró­cie, to po pro­stu ela­stycz­ne roz­wią­za­nie umoż­li­wia­ją­ce wyświe­tla­nie fil­mów wideo IP! Cho­ciaż nie­wiel­kie w swo­ich roz­mia­rach, wiel­ko­ści zale­d­wie notat­ni­ka — to potęż­ne i wygod­ne urzą­dze­nie. Ma więk­szą funk­cjo­nal­ność niż deko­der, ale mniej­szą  zło­żo­ność niż kom­pu­ter. Thin Client obsłu­gu­je stan­dard ONVIF i jest łatwą,  nie gene­ru­ją­cą zbęd­nych kosz­tów,…

Czytaj więcej ...