Aktualizacje do produktów VIVOTEK

Aktu­ali­za­cje do kamer. Poni­żej znaj­du­ją się lin­ki do paczek z aktu­ali­za­cja­mi opro­gra­mo­wa­nia do kamer. Aktu­ali­za­cje mogą doty­czyć dodat­ko­wych funk­cji, usu­wa­ją wykry­te błę­dy i zagro­że­nia. Zale­ca­my bie­żą­ce aktu­ali­zo­wa­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia.…

Czytaj więcej ...

SONY seria 640 – CMOS Exmor R™

– kame­ry wypo­sa­żo­ne w prze­twor­nik obra­zu o nie­zwy­kłej czu­ło­ści. CMOS Exmor R Już dostęp­na na ryn­ku nowa seria kamer sie­cio­wych 6 gene­ra­cji SONY 640, obej­mu­je osiem kamer, wypo­sa­żo­nych w naj­now­szą tech­no­lo­gię reje­stra­cji obra­zu, pomoc­ną zwłasz­cza przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie wyraź­ne­go obra­zu już w oświe­tle­niu od 0,006 luk­sa. Kame­ry wystę­pu­ją w dwóch seriach V i…

Czytaj więcej ...

Wizyjna detekcja pożaru przy użyciu analityki kamery

Nowa­tor­skie roz­wią­za­nie wizyj­nej detek­cji poża­ru przy uży­ciu kame­ry wypo­sa­żo­nej w inte­li­gent­ną ana­li­ty­kę obra­zu. AVIOTEC IP star­li­ght 8000 to nowe roz­wią­za­nie w zakre­sie wcze­sne­go i nie­za­wod­ne­go wykry­wa­nia poża­rów w trud­nych warun­kach. Może dzia­łać samo­dziel­nie, nie potrze­bu­je wspar­cia innych urzą­dzeń.…

Czytaj więcej ...

kamera ip IP8160 i IP8160-W

REGULAMIN PROMOCJI „Cena spe­cjal­na na kame­ry IP IP8160 i IP8160-WWARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji do 31 sierp­nia 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia  poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 31 sierp­nia 2017 Kame­ra IP IP8160

Czytaj więcej ...