Spływ kajakowy VIVOTEK

Świę­tu­je­my waka­cje — spływ kaja­ko­wy 24 czerw­ca Zapra­sza­my Part­ne­rów VIVOTEK do udzia­łu w jed­no­dnio­wym spły­wie kaja­ko­wym na rze­ce Mała Panew. Kajak to dosko­na­ły relaks i odpo­czy­nek dla osób pre­fe­ru­ją­cych aktyw­ne for­my spę­dza­nia cza­su i świet­na oka­zja do kolej­nej przy­go­dy z VIVOTEK Pol­ska.…

Czytaj więcej ...