Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK VECII

Szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VIVOTEK VECII jest ele­men­tem mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu szko­le­nio­we­go inte­gra­to­rów pro­jek­tu­ją­cych sys­te­my wideo IP. Szko­le­nie trwa dwa dni i obej­mu­je aspek­ty dobo­ru, pro­jek­to­wa­nia i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mów wideo IP. Szko­le­nie koń­czy się testem egza­mi­na­cyj­nym. Test jest ele­kro­nicz­ny (www) i moż­na podejść do nie­go po szko­le­niu. np. w domu na spo­koj­nie z kawą 😉 Szko­le­nie jest bez­płat­ne.…

Czytaj więcej ...

Czujnik udarowy ∑CASA za 1 zł

REGULAMIN PROMOCJI „Czuj­nik ude­rze­nia ∑CASA za 1 zł” WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej 30 kwiet­nia 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS y ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji jeśli suma zaku­pów pro­duk­tów VIVOTEK w mie­sią­cu kwie­cień wynie­sie mini­mum 2 500 zł net­to. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na…

Czytaj więcej ...