Smart home Sigmacasa za 1 zł

Za nami już 10 lat obec­no­ści na ryn­ku pol­skim z pro­duk­ta­mi VIVOTEK. Z tej oka­zji dla naszych klien­tów pro­mo­cja jako podzię­ko­wa­nie za wybór naszych roz­wią­zań. Teraz może­cie roz­bu­do­wać swój dom / miesz­ka­nie o ele­men­ty smart sys­te­mu ∑CASA.…

Czytaj więcej ...

6 Lat gwarancji VIVOTEK

Praw­dzi­wy spo­kój … Kame­ry VIVOTEK będą teraz dłu­żej pod opie­ką fachow­ców! Dzię­ki dłuż­szym okre­som gwa­ran­cji nie musisz mar­twić się skut­ka­mi awa­rii, ani kosz­ta­mi nie­pla­no­wa­nych napraw. Poznaj kom­fort użyt­ko­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu! Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK to nie tyl­ko poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i kom­fort, ale rów­nież: Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK jest pro­gra­mem ochro­ny pogwa­ran­cyj­nej dostęp­nym u Auto­ry­zo­wa­nych Part­ne­rów VIVOTEK.…

Czytaj więcej ...