SYSTEMY MONITORINGU WIDEO IP W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

Miej­sca, w któ­rych dzie­ci codzien­nie spę­dza­ją czas na nauce i zaba­wie, mają roz­wi­jać ich oso­bo­wość i przy­go­to­wy­wać do doro­słe­go życia. Wycho­wa­nie to skom­pli­ko­wa­ny pro­ces, w któ­rym zna­czą­cą rolę odgry­wa­ją kon­tak­ty z rówie­śni­ka­mi i peda­go­ga­mi. Z punk­tu widze­nia rodzi­ca — o jako­ści przed­szko­la czy szko­ły decy­du­je —  wyso­ko kwa­li­fi­ko­wa­na kadra, pro­gram zajęć naucza­nia oraz bez­pie­czeń­stwo dziec­ka.…

Czytaj więcej ...