Milestone Husky M20

Nowy model Husky został wpro­wa­dzo­ny pod nazwą Mile­sto­ne Husky M20 jako reje­stra­tor z funk­cją Smart Start plug-and-play do auto­ma­tycz­ne­go wyszu­ki­wa­nia i doda­wa­nia kamer oraz zarzą­dza­nia miej­scem do prze­cho­wy­wa­nia nagrań, samo­dziel­nej wymia­ny dys­ków twar­dych, z moż­li­wo­ścią wypo­sa­że­nia w zarzą­dzal­ny switch PoE. Urzą­dze­nie ofe­ro­wa­ne jest w wer­sji na 8 i 16 kana­łów w dwóch wer­sjach pojem­no­ści dys­ko­wej.…

Czytaj więcej ...

Zacznij żyć mądrze… z Sigma Casa

Miło nam poin­for­mo­wać, że pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z pro­du­cen­tem Sig­ma CASA, dzię­ki cze­mu jako SUMA wcho­dzi­my w sek­tor Smart Home. Sig­ma Casa to  sys­tem kre­atyw­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, któ­re pro­du­ku­je taj­wań­ska fir­ma Dexa­tek.   Inte­li­gent­ne i bar­dzo łatwe w obsłu­dze urzą­dze­nia sta­ją się  naszy­mi asy­sten­ta­mi w życiu codzien­nym i poma­ga­ją nam utrzy­mać poczu­cie kom­for­tu, bez­pie­czeń­stwa i oszczę­dzać…

Czytaj więcej ...