IB8367A — wyższa jakość obrazu

Kame­ra typu bul­let IB8367A jest następ­cą nie­zwy­kle popu­lar­ne­go mode­lu IB8367 Vivo­tek. Nowe urzą­dze­nie zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz, a dzię­ki zwar­tej obu­do­wie o kla­sie szczel­no­ści IP66 i wytrzy­ma­ło­ści IK10 nada­je się do wie­lu zasto­so­wań zewnętrz­nych.…

Czytaj więcej ...

Superskrzynka Vivotek- komfort montażu

Chy­ba każ­dy insta­la­tor korzy­sta­ją­cy z dostęp­nych na ryn­ku skrzy­nek mon­ta­żo­wych sta­wiał sobie pyta­nie o to, jak w szyb­ki i wygod­ny spo­sób zamon­to­wać potrzeb­ne akce­so­ria speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia insta­la­cji? Skrzyn­ka mon­ta­żo­wa powin­na zmie­ścić całe oka­blo­wa­nie, zasi­la­nie, wtycz­ki i inne akce­so­ria, chro­nić je przed dzia­ła­niem desz­czu, pyłu, akta­mi wan­da­li­zmu, nie szpe­cąc przy tym oto­cze­nia, w któ­rym zosta­ła wyko­na­na…

Czytaj więcej ...