IP8166 Vivotek. Klasyczny box

Model IP8166 jest kame­rą typu box z 2 mega­pik­se­lo­wym prze­twor­ni­kiem CMOS oraz mecha­nicz­nym fil­trem IR, co czy­ni go kame­rą dzie­n­no-noc­ną. Urzą­dze­nie reje­stru­je obraz w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD z czę­sto­tli­wo­ścią 30 kla­tek na sekun­dę.…

Czytaj więcej ...

Monitoring to coś więcej niż obserwacja — zliczanie i analityka

Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, w tym zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, momen­tu prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cję ruchu, iden­ty­fi­ka­cję twa­rzy, kon­tro­lę prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Tego typu ana­li­ty­ka zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, a tak­że pod­no­si…

Czytaj więcej ...

Panoramiczny widok i wysoka szczegółowość obrazu. Kamera wielosensorowa MS8391-EV Vivotek

Zasta­na­wiasz się, jak sku­tecz­nie moni­to­ro­wać teren kam­pu­su, lot­ni­ska, par­kin­gu, par­ku lub innych dużych prze­strze­ni? A może, jaka kame­ra spraw­dzi się w moni­to­rin­gu linii pro­duk­cyj­nych, hal fabrycz­nych, hut, kopal­ni i innych miejsc, w któ­rych panu­ją eks­tre­mal­nie wyso­kie lub niskie tem­pe­ra­tu­ry? Jak zaosz­czę­dzić czas przy mon­ta­żu, pod­nieść walo­ry este­tycz­ne, redu­ku­jąc licz­bę kabli, zaosz­czę­dzić na kup­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia?…

Czytaj więcej ...

Możliwości kamer 5Mpx Vivoteka

W rodzi­nie naj­now­szych kamer 5 Mpix mar­ki Vivo­tek znaj­dzie­my  kopuł­ki (FD8182-F2; FD8382-EVF2; FD8382-VF2, FD8182-T; FD8382-ETV; FD8382-TV), bul­le­ty ( IB8382-EF3; IB8382-F3,B8382-ET; IB8382-T), fisheye (FE8182) prze­zna­czo­ne do zasto­so­wań wewnątrz oraz na zewnątrz (rów­nież w wer­sji o roz­sze­rzo­nym zakre­sie tem­pe­ra­tur pra­cy od -50 st. do +50 st. C).…

Czytaj więcej ...

Panasonic WV-SPW532L. Kamera, która nie boi się wyzwań

Model kame­ry Pana­so­nic WV-SPW532L może być wyko­rzy­sta­ny zarów­no do moni­to­rin­gu kame­ral­nych prze­strze­ni tj. bra­ma przy domu, fir­mie, jak i do ochro­ny dużych pomiesz­czeń o cha­rak­te­rze użyt­ko­wym — na przy­kład hali pro­duk­cyj­nych. Dobry sto­su­nek jako­ści do ceny spra­wia, że jest to jed­na z naj­chęt­niej wybie­ra­nych kamer prze­zna­czo­nych do użyt­ku wewnątrz i na zewnątrz.…

Czytaj więcej ...

Technologia VAIR i zmiennoogniskowy oświetlacz podczerwieni

Świa­tło ma fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie dla jako­ści obra­zu. Nocą nawet sztucz­ne oświe­tle­nie może być nie­wy­star­cza­ją­ce dla zapew­nie­nia odpo­wied­niej widocz­no­ści. Miej­sca tj. par­ki, tune­le, ciem­ne ulicz­ki, a tak­że impre­zy ple­ne­ro­we typu kon­cer­ty wyma­ga­ją odpo­wied­nie­go sys­te­mu moni­to­rin­gu do iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów znaj­du­ją­cych się w róż­nych odle­gło­ściach od kame­ry.…

Czytaj więcej ...