wydłużona gwarancja vivotek

Praw­dzi­wy spo­kój … Kame­ry VIVOTEK będą teraz dłu­żej pod opie­ką fachow­ców! Dzię­ki dłuż­szym okre­som gwa­ran­cji nie musisz mar­twić się skut­ka­mi awa­rii, ani kosz­ta­mi nie­pla­no­wa­nych napraw. Poznaj kom­fort użyt­ko­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu! Gwa­ran­cja VIVOTEK Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK to nie tyl­ko poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i kom­fort, ale rów­nież: 01Atrakcyjna cena – jed­no­ra­zo­wa opła­ta za wydłu­że­nie gwa­ran­cji (nawet do 3 dodat­ko­wych…

Czytaj więcej ...