Najnowsza wersja Aimetis Symphony 7

Naj­now­sza wer­sja Aime­tis Sym­pho­ny 7 to nowy punkt odnie­sie­nia dla inte­li­gent­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia mate­ria­łem wizyj­nym (VMS). Opro­gra­mo­wa­nie dostar­cza roz­wią­za­nie All-in-One do zarzą­dza­nia wideo, ana­li­zy wideo, inte­gra­cji sys­te­mów oraz zarzą­dza­nia alar­ma­mi przy bar­dzo atrak­cyj­nym cał­ko­wi­tym kosz­cie posia­da­nia sys­te­mu.…

Czytaj więcej ...

Kolorowy świat nowej serii — kamery ip Vivotek

Przed­sta­wia­jąc nową serię 3 mega­pik­se­lo­wych kamer V-Pro z kom­pre­sją H.265, posił­ko­wa­li­śmy się kolo­ry­stycz­ną mapą Vivo­te­ka. Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Jak roz­po­znać je w boga­tej ofer­cie pro­du­cen­ta zanim się­gnie się po spe­cy­fi­ka­cję pro­duk­tu? Seria 9000 V-Pro obej­mu­je mię­dzy inny­mi czte­ry mode­le kamer 3 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią…

Czytaj więcej ...

Kamera ip IB8369

Kame­ra ip IB8369 to dwu-mega­­pi­­xe­­lo­­wa zewnętrz­na kame­ra sie­cio­wa prze­zna­czo­na do róż­no­rod­nych zasto­so­wań w zmie­nia­ją­cych się warun­kach oświe­tle­nio­wych. Wypo­sa­żo­na jest w licz­ne zaawan­so­wa­ne funk­cje stan­dar­do­we dla kamer VIVOTEK, w tym funk­cję wykry­wa­nia sabo­ta­żu, detek­cję ruchu czy maskę pry­wat­no­ści. Tech­no­lo­gia 3DNR pozwa­la na zre­du­ko­wa­nie „szu­mów” powsta­ją­cych na obra­zie przy niskim natę­że­niu świa­tła. Wbu­do­wa­ne dio­dy IR wraz z funk­cją…

Czytaj więcej ...

Securex 2016

Dwu­dzie­sta pierw­sza edy­cja tar­gów zabez­pie­czeń jest oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia naj­cie­kaw­szych roz­wią­zań w bran­ży moni­to­rin­gu ip. Secu­rex to naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żo­we tar­gi bran­ży zabez­pie­czeń w Euro­pie Środ­ko­wej.  Na naszym sto­isku będzie moż­na zapo­znać się z ofer­tą wio­dą­cych na ryn­ku pro­du­cen­tów marek Vivo­tek, Sony i Mile­sto­ne.…

Czytaj więcej ...