Kamera obrotowa z IRSD9364-EHL i nowoczesne technologie Vivoteka

Kame­ra obro­to­wa z IR. Kolej­ny arty­kuł przed­sta­wia klu­czo­we roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne w urzą­dze­niach Vivo­te­ka, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne w jed­nym z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych i zaawan­so­wa­nych tech­nicz­nie mode­li —  SD9364-EHL. Wybra­ne mate­ria­ły fil­mo­we ilu­stru­ją sku­tecz­ność dzia­łań poszcze­gól­nych funk­cji w kame­rach Vivo­te­ka: Sta­bi­li­za­cja obra­zu (EIS) jest szcze­gól­nie istot­ną funk­cją w kame­rach z dużym zoo­mem optycz­nym, gdzie nawet przy nie­wiel­kich…

Czytaj więcej ...

Monitoring w pojazdach szybkiego ruchu — Vivotek MD8531H

Moni­to­ring w pojaz­dach. Dba­łość o bez­pie­czeń­stwo w prze­strze­ni publicz­nej spra­wia, że wzra­sta zapo­trze­bo­wa­nie na moni­to­ring w środ­kach trans­por­tu. Urzą­dze­nia sto­so­wa­ne do takich celów muszą być wypo­sa­żo­ne w funk­cje umoż­li­wia­ją­ce pra­cę w spe­cy­ficz­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Szyb­ko zmie­nia­ją­ca się pogo­da, świa­tło czy pręd­kość prze­miesz­cza­nia się pojaz­du sta­wia­ją przed urzą­dze­niem moni­to­ru­ją­cym wyso­kie wyma­ga­nia.…

Czytaj więcej ...

Kompresja H.265 oraz Smart Stream IISD9364-EHL.

Vivo­tek jako pierw­szy zasto­so­wał w swo­ich urzą­dze­niach kom­pre­sja H.265, umoż­li­wia­jąc swo­im odbior­com wyko­rzy­sta­nie udo­god­nień naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii. Kodek H.265 pozwa­la uzy­skać więk­szą niż dotych­czas kom­pre­sję, a w połą­cze­niu z opra­co­wa­ną przez inży­nie­rów Vivo­te­ka funk­cją Smart Stre­am II — oszczęd­ność pasma i zaję­to­ści danych się­ga­ją­cą nawet  80%.…

Czytaj więcej ...

Odczytywanie rejestracji samochodowych

Odczy­ty­wa­nie reje­stra­cji . W odpo­wie­dzi na czę­ste pyta­nia doty­czą­ce odczy­ty­wa­nia reje­stra­cji samo­cho­do­wych przez kame­ry IP, posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić testy porów­naw­cze kamer zmien­no i sta­ło­ogni­sko­wych. Inte­re­so­wa­ło nas rów­nież, czy kame­ra 5MP jest w sta­nie zni­we­lo­wać brak regu­lo­wa­ne­go obiek­ty­wu. Do porów­na­nia uży­li­śmy mode­li:  IB8369, IB8382­-F3,  IP816A­HP,  IP9171HP.…

Czytaj więcej ...