Małe kamery — Małe jest piękne

Małe kame­ry. Małe kame­ry. W dba­ło­ści o bez­pie­czeń­stwo liczą się naj­wyż­sze stan­dar­dy tech­nicz­ne urzą­dzeń, ich funk­cjo­nal­ność i spo­sób adap­ta­cji do oto­cze­nia. Dobór odpo­wied­nich mode­li powi­nien być decy­zją opar­tą na wie­dzy tech­nicz­nej i wyobraź­ni prze­strzen­nej. W ten spo­sób kreu­je­my miej­sca pięk­ne, bez­piecz­ne i kom­for­to­we. Siłą desi­gnu jest funk­cjo­nal­ność i oczy­wi­stość roz­wią­zań, dla­te­go w tak małych, miesz­czą­cych się…

Czytaj więcej ...

Kamera ip SD9364-EHL — pierwsze testy

Tem­pe­ra­tu­ra nie sprzy­ja­ła (mróz), jed­nak posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, jak kame­ra pora­dzi sobie w takich warun­kach. Miej­sce wybra­ne do prze­pro­wa­dze­nia testów musia­ło być nie­oświe­tlo­ne.…

Czytaj więcej ...

Podgląd na kilku monitorach — DIGIEVER.

Myśląc o sku­tecz­nym moni­to­rin­gu, czę­sto spo­ty­ka­my się z dyle­ma­tem, jakie roz­wią­za­nie wybrać do pod­glą­du na żywo za pomo­cą  kil­ku moni­to­rów. Zapre­zen­tu­je­my kil­ka moż­li­wych roz­wią­zań na przy­kła­dzie pro­duk­tów Digie­ver.…

Czytaj więcej ...

Obiektywy Fuji w ofercie Sumy

Obiek­ty­wy mar­ki FUJI to dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie sys­te­mu moni­to­rin­gu z wyko­rzy­sta­niem kamer IP. W obszer­nej ofer­cie znaj­dzie­my pro­duk­ty  spraw­dza­ją­ce się w  zróż­ni­co­wa­nych, trud­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Pro­du­cent ofe­ru­je obiek­ty­wy sta­ło i zmien­no­ogni­sko­we, obiek­ty­wy typu fisheye, dosto­so­wa­ne do pra­cy w  try­bie dzie­n­no-noc­nym,  a tak­że moto­rzo­om do obser­wa­cji dale­kie­go zasię­gu.…

Czytaj więcej ...

Zdalny podgląd — Aplikacja Qnapa d na urządzenia mobilne.

Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd do reje­stra­to­rów w dowol­nym miej­scu i cza­sie za pomo­cą urzą­dzeń z sys­te­mem Andro­id i iOS. Pozwa­la na zarzą­dza­nie kame­ra­mi IP, pod­gląd live-view, ste­ro­wa­nie PTZ, wysy­ła­nie powia­do­mień o zda­rze­niach, odtwa­rza­nie i wyszu­ki­wa­nie nagra­nych mate­ria­łów według daty i cza­su. Wśród funk­cji, któ­re ta apli­ka­cja ofe­ru­je,…

Czytaj więcej ...

Switch przemysłowy — JetNet 5310G

Switch prze­my­sło­wy W dru­giej poło­wie 2015 roku  Kore­nix wpro­wa­dził do ofer­ty giga­bi­to­wy, zarzą­dzal­ny switch Jet­Net 5310G, któ­ry w szyb­ki spo­sób stał się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­le­piej sprze­da­ją­cych się urzą­dzeń. Switch prze­zna­czo­ny jest do mon­ta­żu na szy­nie DIN. Łączy w sobie aż 8 por­tów 10/100TX POE oraz dwa giga­bi­to­we por­ty RJ-45/SF. War­to zauwa­żyć, że wszyst­kie…

Czytaj więcej ...