branża retail — Aimetis Symphony

Ana­li­ty­ka na pozio­mie świa­to­wym Aime­tis Cor­po­ra­tion to świa­to­wy lider w dzie­dzi­nie zarzą­dza­nia inte­li­gent­nym wideo IP. Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny dostęp­ne jest w wer­sjach Stan­dard, Pro­fes­sio­nal, Enter­pri­se oraz jako inno­wa­cyj­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia roz­pro­szo­nym sys­te­mem moni­to­rin­gu — Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger. Aime­tis Sym­pho­ny bar­dzo dobrze zosta­ło przy­ję­te w seg­men­cie reta­il, a nasi part­ne­rzy z suk­ce­sem imple­men­tu­ją je w kolej­nych…

Czytaj więcej ...

VIVOTEK VAST

Opro­gra­mo­wa­nie VAST to naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie Vivo­te­ka do cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia urzą­dze­nia­mi moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, obsłu­gu­ją­ce rów­nież kame­ry innych marek.…

Czytaj więcej ...

nowa wersja — VAST

Dla przy­bli­że­nia zagad­nień zwią­za­nych z opro­gra­mo­wa­niem VAST, pro­du­cent pod­jął krok, mają­cy na celu uła­twie­nie licen­cjo­no­wa­nia, a w dal­szych eta­pach — roz­bu­do­wę moni­to­rin­gu. Dotych­czas dostęp­ne były dwie wer­sje opro­gra­mo­wa­nia: ST7501 oraz VAST.…

Czytaj więcej ...

Szkolenie certyfikacyjne Milestone

szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne Po raz kolej­ny mamy przy­jem­ność zapro­sić do wzię­cia udzia­łu w szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne dla Part­ne­rów fir­my Mile­sto­ne. Szko­le­nie odbę­dzie się w dniach 1–3 mar­ca 2016 r. w War­sza­wie. Kurs potwier­dzo­ny zda­nym testem cer­ty­fi­ka­cyj­nym upraw­nia do zaku­pu i odsprze­da­ży pro­duk­tów XPro­tect Expert oraz XPro­tect Cor­po­ra­te. Wzo­rem poprzed­nich edy­cji, tak­że tym razem pro­po­no­wa­ne są dwa pakie­ty szko­le­nia: Szko­le­nie…

Czytaj więcej ...

Premiera. Milestone XProtect 2016

W dniu  17 stycz­nia 2016 r.  fir­ma Mile­sto­ne wyda­ła nową wer­sję rodzi­ny pro­duk­tów XPro­tect. W odpo­wie­dzi  na opi­nie spo­łecz­no­ści part­ner­skich, wpro­wa­dzo­no sze­reg  moder­ni­za­cji opro­gra­mo­wa­nia  XPro­tect, któ­re będzie teraz regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­ne.  Co roku, przez naj­bliż­sze trzy lata, dostar­cza­ne będą nowe wer­sje pod­sta­wo­wych pro­duk­tów VMS. Taki har­mo­no­gram da moż­li­wość szyb­kie­go reago­wa­nia  na potrze­by ryn­ku, dzię­ki cze­mu wdra­ża­nie…

Czytaj więcej ...

Jesteśmy wśród Najlepszych! Ranking Gazeli Biznesu 2015

Gaze­li Biz­ne­su 2015 Z rado­ścią infor­mu­je­my, że SUMA po raz szó­sty zosta­ła wyróż­nio­na “Gaze­lą Biz­ne­su” w ran­kin­gu dla naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się małych i śred­nich przed­się­biorstw. Kolej­ne wyróż­nie­nie to powód do dumy i przy­po­mnie­nia, że jako fir­ma rodzin­na, dzia­ła­ją­ca na lokal­nym ryn­ku od 1989 roku, SUMA cią­gle roz­wi­ja się i pozo­sta­je wśród naj­lep­szych w Pol­sce. Ran­king…

Czytaj więcej ...

podłączanie kamery ip szeregowo na przykładzie IB8367-R

Roz­le­głe prze­strze­nie użyt­ko­we, zabyt­ko­we budyn­ki lub obiek­ty, na któ­rych utrud­nio­na jest insta­la­cja z uży­ciem kabli, wyma­ga­ją alter­na­tyw­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych. Wia­nek z kamer, czy­li alter­na­ty­wa dla kabla   Dzię­ki mode­lo­wi kame­ry VIVOTEK IB8367-R moż­li­wym jest zain­sta­lo­wa­nie kil­ku kamer połą­czo­nych ze sobą nawet w 300 metro­wy łań­cuch (tzw. daisy cha­in) pod­łą­czo­ny do 1 swit­cha. Roz­wią­za­nie “all in…

Czytaj więcej ...