Z Nowym Rokiem nadchodzimy…

Rok 2015 obfi­to­wał w pre­mie­ry nowych pro­duk­tów, a ponad­to zespół SUMA wpro­wa­dził wie­le cie­ka­wych roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych wspie­ra­ją­cych inte­gra­to­rów i insta­la­to­rów w ich codzien­nej pra­cy. Koniec grud­nia to dobry czas, aby pod­su­mo­wać, co wyda­rzy­ło się w cią­gu ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy.…

Czytaj więcej ...

Kompresja H.265 i dynamiczna kompresja– Nowa generacja IP CCTV

Kom­pre­sja H.265 Naj­now­szy stan­dard kom­pre­sji obra­zu, HEVC (ang. High Effi­cien­cy Video Coding), zna­ny bar­dziej pod ozna­cze­niem H.265, wkra­cza na rynek IP CCTV i do ofer­ty Vivo­tek. Domi­nu­ją­cy dotych­czas stan­dard, H.264, zosta­nie zastą­pio­ny przez bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go tech­no­lo­gicz­nie następ­cę, ofe­ru­ją­ce­go reduk­cję wyko­rzy­sta­nia pasma śred­nio nawet o 50%.       H.265 stwo­rzo­no od pod­staw, inspi­ru­jąc się wcze­śniej­szy­mi zdo­by­cza­mi…

Czytaj więcej ...