Dzień Darmowej Dostawy w Vipos/Suma

1 grud­nia 2015 nasz spe­cja­li­stycz­ny e-sklep VIPOS będzie reali­zo­wać wszyst­kie zamó­wie­nia BEZ KOSZTU DOSTAWY. Ofer­ta doty­czy pro­duk­tów o dowol­nej war­to­ści i z dowol­ną for­mą płat­no­ści.…

Czytaj więcej ...

Kamery panoramiczne — Panorama na świat

Kame­ry pano­ra­micz­ne i hemis­fe­rycz­ne Kame­ry hemis­fe­rycz­ne, zwa­ne tak­że kame­ra­mi pano­ra­micz­ny­mi lub kame­ra­mi typu ‘rybie oko’ (ang. fisheye), to pro­dukt nadal mało roz­po­zna­wal­ny na ryn­ku CCTV. Nowe zasto­so­wa­nia tego typu kamer są dowo­dem na to, że inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia może iść w parze z przy­stęp­ną i atrak­cyj­ną ceną. Począt­ki Począ­tek pano­ra­micz­nej rewo­lu­cji wią­że się z zasto­so­wa­niem w kame­rach…

Czytaj więcej ...

kamera ip 5MPVIVOTEK

Kame­ra ip 5MP VIVOTEK wcho­dzi w stre­fę 5 mega­pik­se­li Roz­dziel­czość rzę­du 5 mega­pik­se­li w świe­cie tech­no­lo­gii IP CCTV to żad­na nowość. Wyso­ka jakość wią­że się jed­nak z dużym obcią­że­niem łącza oraz pro­ce­so­ra samej kame­ry. Dodat­ko­wo rów­nież wzra­sta­ją wyma­ga­nia co do sprzę­tu do zdal­ne­go pod­glą­du oraz reje­stra­cji wideo. Nasu­wa się pyta­nie, czy  tak potęż­ne kame­ry są…

Czytaj więcej ...

Monitoring w Bankowości Spółdzielczej – warto zainwestować w technologię!

Moni­to­ring w Ban­ko­wo­ści. Współ­cze­sna Ban­ko­wość Spół­dziel­cza sta­wia na inno­wa­cję i nowo­cze­sną tech­no­lo­gię — co do tego nie ma wąt­pli­wo­ści. Coraz wię­cej pla­có­wek wyko­rzy­stu­je nowo­cze­sne sys­te­my zarzą­dza­nia, inter­fejs przy­ja­zny użyt­kow­ni­ko­wi, coraz bar­dziej intu­icyj­ny sys­tem obsłu­gi klien­ta. Coraz wię­cej Ban­ków Spół­dziel­czych posia­da dedy­ko­wa­ne apli­ka­cje mobil­ne, klien­tów kuszą licz­ne lote­rie i pro­mo­cje. Coraz waż­niej­szy sta­je się mar­ke­ting i…

Czytaj więcej ...