Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK — Poznań

Już w paź­dzier­ni­ku zapra­sza­my na kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VIVOTEK, tym razem w Pozna­niu. Szko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla firm inte­gra­cyj­nych, insta­la­cyj­nych i pro­jek­to­wych. Pod­czas szko­le­nia poznasz port­fo­lio pro­duk­tów a pod­czas warsz­ta­tów moż­li­wo­ści i spo­so­by kon­fi­gu­ra­cji pro­duk­tów. Po ukoń­czo­nym szko­le­niu każ­dy z uczest­ni­ków ma moż­li­wość uzy­ska­nia auto­ry­za­cji VIVOTEK i dołą­cze­nia do gro­na auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów VIVOTEK.…

Czytaj więcej ...

Milestone Husky M10 – funkcjonalność i elegancja

Mile­sto­ne Husky M10 to nowo­cze­sny NVR o naj­wyż­szych walo­rach este­tycz­nych i użyt­ko­wych z fabrycz­nie zain­sta­lo­wa­nym  i skon­fi­gu­ro­wa­nym VMS XPro­tect Mile­sto­ne. Jest to roz­wią­za­nie dedy­ko­wa­ne do małych sys­te­mów tele­wi­zji dozo­ro­wej, zbu­do­wa­nych z mak­sy­mal­nie 8 kamer.…

Czytaj więcej ...