szybkoobrotowa kamera IPSD8321E

VIVOTEK SD8321E to wyso­kiej jako­ści szyb­ko­obro­to­wa kame­ra IP prze­zna­czo­na do pro­fe­sjo­nal­nych zasto­so­wań. Ostat­nie sztu­ki w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach! szyb­ko­obro­to­wa kame­ra IP Kame­ra VIVOTEK SD8321E jest dzie­n­no-noc­na, to zna­czy posia­da wbu­do­wa­ny mecha­nicz­ny filtr pod­czer­wie­ni, umoż­li­wia­ją­cy współ­pra­cę z zewnętrz­ny­mi oświe­tla­cza­mi IR. Dzię­ki 18x zoo­mo­wi optycz­ne­mu umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne obser­wo­wa­nie obiek­tów nawet ze znacz­nej odle­gło­ści. Dzię­ki zasto­so­wa­niu funk­cji WDR

Czytaj więcej ...

VIVOTEK FD8133V — zewnętrzna wandaloodporna kopułka

VIVOTEK FD8133V — solid­na zewnętrz­na kopuł­ka z wan­da­lo­od­por­ną obu­do­wą kla­sy IK10 Zapy­taj o tę kame­rę han­dlow­ca w ofer­cie Mega Bonus! FD8133V jest nie­wiel­ką, zewnętrz­ną kame­rą kopu­ło­wą. Wypo­sa­żo­na zosta­ła w prze­twor­nik 1-mega­­pi­k­se­­lo­­wy, umoż­li­wia­ją­cy reje­stro­wa­nie obra­zu w roz­dziel­czo­ści 1280x800 przy pręd­ko­ści 30 kla­tek na sekun­dę. Kame­ra daje moż­li­wość wybo­ru aż 3 warian­tów kom­pre­sji (H.264, MPEG-4 oraz MJPEG)…

Czytaj więcej ...

Nowe oprogramowanie do monitoringu — Digiever

Opro­gra­mo­wa­nie do moni­to­rin­gu Fir­ma DIGIEVER zasto­so­wa­ła w swo­ich pro­duk­tach nowe funk­cje, takie jak: CMS oraz deko­der wideo, dzię­ki któ­rym zarów­no Digie­ver CMS oraz Digie­ver Video Wall deco­der  zwięk­szy­ły swo­ją wydaj­ność, pozwa­la­jąc na popra­wę bez­pie­czeń­stwa chro­nio­nych obiek­tów i ludzi. Digie­ver szcze­gól­ny nacisk poło­żył na zwięk­sze­nie funk­cjo­nal­no­ści CMS, tak aby straż­nik mógł w krót­szym cza­sie zare­ago­wać na…

Czytaj więcej ...

Porównanie możliwości analityki licencji Aimetis Symphony

Przed­sta­wia­my moż­li­wo­ści, jakie dają nam poszcze­gól­ne licen­cje opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis Sym­pho­ny. Pro­du­cent umoż­li­wia wybór 3 licen­cji (Stan­dard, Pro­fes­sio­nal oraz Enter­pri­se), z któ­rych każ­da kolej­na cechu­je się więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią. Waż­ną infor­ma­cją jest rów­nież fakt, iż mamy moż­li­wość insta­la­cji róż­nych typów licen­cji na jed­nym ser­we­rze. Aime­tis Sym­pho­ny ™ Stan­dard – nagry­wa­nie obra­zu z kamer IP Stan­dar­do­wa licen­cja Aime­tis…

Czytaj więcej ...

Wyjątkowe możliwości rozdzielczości 4K w wydaniu Sony

Podą­ża­jąc za aktu­al­ny­mi tren­da­mi, kil­ka tygo­dni temu Sony zapre­zen­to­wa­ło pierw­szą w swo­jej ofer­cie sie­cio­wą kame­rę 4K, dedy­ko­wa­ną do wide­omo­ni­to­rin­gu o roz­dziel­czo­ści czte­ro­krot­nie więk­szej niż pro­duk­ty Full HD. Dosko­na­ła czu­łość oraz czy­tel­ność obra­zu pozy­cjo­nu­je ten model w bran­żo­wej czo­łów­ce i jed­no­znacz­nie pod­kre­śla jego przy­dat­ność w sys­te­mach wide­omo­ni­to­rin­gu o szcze­gól­nym zna­cze­niu. Kame­ra SNC-VM772R jest wypo­sa­żo­na w duży, wyko­na­ny w tech­no­lo­gii…

Czytaj więcej ...

Zaawansowana technologia w kamerze Sony SNC-VM600B

Kame­ra ip SONY SNC-VM600B to kopuł­ka ide­al­na do moni­to­ro­wa­nia miejsc, w któ­rych wie­le się dzie­je i potrze­bu­je­my wspar­cia ze stro­ny bar­dziej “inte­li­gent­nych” urzą­dzeń. Spraw­dzo­ny sprzęt SONY od lat pro­du­ku­je sprzęt naj­wyż­szej jako­ści, któ­ry speł­nia ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Model SNC-VM600B to kame­ra HD, któ­ra w roz­dziel­czo­ści 1280x1024 ofe­ru­je 30 kl/s, nie­za­leż­nie od tego czy…

Czytaj więcej ...

Kompatybilość czy Internet Rzeczy

Jeden z klien­tów zapy­tał nas, czy kame­ry VIVOTEK są obsłu­gi­wa­ne w opro­gra­mo­wa­niu Axxon. Tak, kame­ry VIVOTEK są obsłu­gi­wa­ne w sys­te­mach fir­my Axxon, jak i wie­lu innych wio­dą­cych pro­du­cen­tów. Praw­dę mówiąc, sto­so­wa­nie roz­wią­zań wio­dą­cych pro­du­cen­tów otwie­ra wie­le moż­li­wo­ści dla samych użyt­kow­ni­ków. Sys­te­my moni­to­rin­gu już są „mobil­ne” i moż­na “podej­rzeć” wła­sne miesz­ka­nie przez tele­fon, tablet, lap­top.  Roz­wią­za­nia…

Czytaj więcej ...