VIVOTEK FD8131 — podstawowa kopułka w dobrej cenie!

Kame­ra VIVOTEK FD8131 to ele­ganc­ka, łatwa w mon­ta­żu kopuł­ka do domu, biu­ra i skle­pu.  FD8131 jest nie­wiel­ką (śred­ni­ca 11 cm) kame­rą  kopuł­ko­wą do sto­so­wa­nia wewnątrz pomiesz­czeń. Kame­ra wypo­sa­żo­na zosta­ła w prze­twor­nik 1-mega­­pi­k­se­­lo­­wy, umoż­li­wia­ją­cy reje­stro­wa­nie obra­zu w roz­dziel­czo­ści 1280x800 przy pręd­ko­ści 30 kla­tek na sekun­dę. Ofe­ru­je aż 3 warian­ty kom­pre­sji (H.264, MPEG-4 oraz MJPEG) dla każ­de­go…

Czytaj więcej ...

kamera ip VIVOTEK FE8173 — innowacja w zasięgu ręki!

Kame­ry ip VIVOTEK FE8173 jest wyso­kiej jako­ści kame­rą hemis­fe­rycz­ną IP, ide­al­ną do moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni. Co spra­wia, że model ten jest napraw­dę wyjąt­ko­wy?   Kame­ra FE8173 ma kil­ka cech, któ­re sta­wia­ją ją w bar­dzo dobrym świe­tle na tle kon­ku­ren­cji — przede wszyst­kim: • Jako kame­ra z serii SUPREME ma 3 let­nią gwa­ran­cję pro­du­cen­ta! • FE8173

Czytaj więcej ...

Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK

Zapra­sza­my we wrze­śniu na kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VIVOTEK. Dołącz do eli­tar­ne­go gro­na auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów VIVOTEK. Szko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla firm inte­gra­cyj­nych, insta­la­cyj­nych i pro­jek­to­wych. Pod­czas szko­le­nia poznasz port­fo­lio pro­duk­tów a pod­czas warsz­ta­tów moż­li­wo­ści i spo­so­by kon­fi­gu­ra­cji pro­duk­tów VIVOTEK. Po ukoń­czo­nym szko­le­niu każ­dy z uczest­ni­ków ma moż­li­wość uzy­ska­nia auto­ry­za­cji VIVOTEK i dołą­cze­nia do auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów VIVOTEK.…

Czytaj więcej ...

rejestratory QNAP — nowa seria

reje­stra­to­ry QNAP QNAP® zapre­zen­to­wał serię reje­stra­to­rów VS-2200 PRO+, współ­pra­cu­ją­cych z  sys­te­mem Linux. 2-dys­­ko­­we reje­stra­to­ry VS-2200 Pro+ dostęp­ne są w obu­do­wie typu tower w 3 warian­tach, obsłu­gu­ją­cych 4, 8 lub 12 kana­łów. Przy moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z wie­lu cie­ka­wych funk­cji, urzą­dze­nie wyróż­nia się nie­wiel­ki­mi roz­mia­ra­mi oraz atrak­cyj­ną ceną. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla małych insta­la­cji w biu­rach,…

Czytaj więcej ...

Oszczędzanie pasma transmisji — Activity Adaptive Streaming w kamerach VIVOTEK

Kame­ry IP VIVOTEK wypo­sa­żo­ne są w nie­zwy­kle przy­dat­ną funk­cję o nazwie Acti­vi­ty Adap­ti­ve Stre­aming. Czym ona jest i co daje uzyt­kow­ni­ko­wi? Na czym pole­ga Acti­vi­ty Adap­ti­ve Stre­aming (AAS)? Funk­cja AAS dostęp­na jest we wszyst­kich obec­nie pro­du­ko­wa­nych kame­rach VIVOTEK i słu­ży do dyna­micz­ne­go przy­dzie­la­nia prze­pu­sto­wo­ści przy uży­ciu kon­fi­gu­ro­wal­nych kla­tek dosto­so­wa­nych do kon­kret­nych potrzeb. Na przy­kład pod­czas…

Czytaj więcej ...