oprogramowania z analityką — Kluczowe cechy — Aimetis Symphony

Aime­tis Sym­pho­ny ™ ofe­ru­je roz­bu­do­wa­ny zestaw funk­cji, dzię­ki któ­rym ide­al­nie nada­je się do moni­to­rin­gu i ana­li­zy danych biz­ne­so­wych, zasto­so­wań w insta­la­cjach o róż­nej wiel­ko­ści, bez wzglę­du na bran­żę czy spe­cy­fi­ka­cję obiek­tu. opro­gra­mo­wa­nia z ana­li­ty­ką — klu­czo­we cechy Opro­gra­mo­wa­nie VMS  dostęp­ne jest w trzech wer­sjach licen­cyj­nych. Aime­tis Sym­pho­ny ™ ma roz­wią­za­nia dla każ­de­go eta­pu migra­cji z…

Czytaj więcej ...

Recenzja kamery ip fisheye VIVOTEK FE8191

Przed­sta­wia­my wyjąt­ko­wą kame­rę! Dosłow­nie przed chwi­lą przy­je­cha­ła do nas spe­cjal­na pacz­ka, a w niej abso­lut­na nowość. Kame­ra typu FishEye VIVOTEK, model FE8191. Prak­tycz­ne i ele­ganc­kie pudeł­ko zawie­ra w środ­ku: kame­rę, instruk­cję, naklej­ki mon­ta­żo­we, pły­tę CD.…

Czytaj więcej ...

Kamera ip panoramiczna CC8370

Moni­to­ring pano­ra­micz­ny zastą­pi kla­sycz­ną kame­rę IP? Obser­wu­jąc rosną­ce port­fo­lio kamer typu fisheye i kamer pano­ra­micz­nych z całą sta­now­czo­ścią – tak, może ją zastą­pić już teraz.…

Czytaj więcej ...

Certyfikacja Milestone już za nami!

Kolej­na Cer­ty­fi­ka­cja Mile­sto­ne już za nami! W dniach 22–24 czerw­ca 2015r. odby­ło się kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne fir­my Mile­sto­ne. Pod­czas szko­le­nia Part­ne­rzy mie­li oka­zję pogłę­bić swo­ją wie­dzę z zakre­su opro­gra­mo­wa­nia Mile­sto­ne XPro­tect® w wer­sjach Cor­po­ra­te i Expert.…

Czytaj więcej ...