Relacja — szkolenie Poznań

Kolej­ny mie­siąc kolej­ne szko­le­nie Vivo­tek! Tym razem spo­tka­li­śmy się z part­ne­ra­mi fir­my SUMA na szko­le­niu z nasze­go autor­skie­go pro­gra­mu: “Bez­piecz­nie wpro­wa­dza­my w świat moni­to­rin­gu IP”, szko­le­nie odby­ło się 23 kwiet­nia w Poznaniu.Rozpoczęliśmy od krót­kie­go wstę­pu, gdzie zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne korzy­ści jakie nie­sie za sobą inte­gra­cja pro­duk­tów mar­ki Vivo­tek, w swo­ich pro­jek­tach.…

Czytaj więcej ...