Relacja — szkolenie Kraków

W dniu 11.03.15 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Kra­ko­wie kolej­ne szko­le­nie tech­nicz­ne z cyklu: „Bez­piecz­nie wpro­wa­dza­my w świat moni­to­ring IP”. Bar­dzo zale­ża­ło nam na tym, aby każ­dy z uczest­ni­ków miał dostęp do kamer i sam mógł spró­bo­wać zasto­so­wać oma­wia­ną teo­rię w prak­ty­ce, temu mia­ły wła­śnie słu­żyć prze­pro­wa­dzo­ne labo­ra­to­ria.…

Czytaj więcej ...

Recenzja- kamera ip IB8367 firmy VIVOTEK

Kame­ra IP IB8367 to nowy pro­dukt fir­my Vivo­tek z serii kamer tubo­wych,  któ­ry uzu­peł­nił ofer­tę fir­my SUMA. Model ten jest roz­sze­rze­niem dla kame­ry IP8362, wystę­pu­je w dwóch wer­sjach: z auto­fo­cu­sem oraz PoE exten­de­rem (Exten­der umoż­li­wia łącze­nie sze­re­go­wo nawet czte­rech kamer Vivo­tek i zasi­la­nie takie­go sze­re­gu jed­nym urzą­dze­niem PoE).…

Czytaj więcej ...

Kamery IP VIVOTEK w Centrum Kultury w Lublinie

Lublin to jed­no z naj­więk­szych miast we wschod­niej Pol­sce. Ostat­nio otwo­rzo­no tam świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne Cen­trum Kul­tu­ry. Wszyst­ko mie­ści się w dużym, histo­rycz­nym budyn­ku z XVII wie­ku. Po 4 latach reno­wa­cji, w 2013 roku zosta­ło otwo­rzo­ne na nowo, by peł­nić funk­cję teatru, gale­rii, prze­strze­ni aktyw­no­ści kul­tu­ral­nych, kawiar­ni, biblio­te­ki, ale rów­nież prze­strze­ni biu­ro­wej. Kul­tu­ro­we cen­trum wschod­niej Pol­ski,…

Czytaj więcej ...

Szkolenie z produktów VIVOTEK — relacja

Szko­li­my, pre­zen­tu­je­my, poka­zu­je­my tren­dy i nie zwal­nia­my tem­pa. Tym razem na zapro­sze­nie nasze­go Part­ne­ra, fir­my ACTION S.A.przeprowadziliśmy pre­zen­ta­cję roz­wią­zań VIVOTEKA dla wybra­nych klien­tów tego zna­ne­go i cenio­ne­go dys­try­bu­to­ra IT w Pol­sce.…

Czytaj więcej ...