Dlaczego warto użyć kamer z dwoma głowicami wideo

Dwu­gło­wi­co­wy sys­tem kamer, zawie­ra­ją­cy ele­men­ty kame­ry (obiek­tyw + prze­twor­nik) oraz jed­nost­kę cen­tral­ną wideo (kom­pre­sja + pod­łą­cze­nie), został zapro­jek­to­wa­ny by zmniej­szyć pro­ble­my insta­la­cyj­ne, kosz­ty oraz zapew­nić mniej inwa­zyj­ny wygląd w skle­pach oraz biu­rach.…

Czytaj więcej ...

Odczyt tablic rejestracyjnych z 35 metrów

Otrzy­ma­li­śmy zapy­ta­nie doty­czą­ce dobo­ru odpo­wied­niej kame­ry z obiek­ty­wem, któ­ra była­by w sta­nie uchwy­cić pojazd wraz z tabli­cą reje­stra­cyj­ną z odle­gło­ści mini­mum 35 metrów. Oto wynik nasze­go pomia­ru.…

Czytaj więcej ...

Extendery PoE wbudowane w kamery sieciowe ip VIVOTEK

VIVOTEK wypu­ści pierw­sze na świe­cie kame­ry IP wypo­sa­żo­ne w exten­der PoE. Będą to mode­le: IB8367-R, IB8367-RT, IB8338-HR.  Uni­ka­to­wy pomysł eks­ten­de­rów PoE wbu­do­wa­nych w kame­ry VIVOTEK, pozwa­la jed­no­cze­śnie na zasi­le­nie kamer oraz prze­dłu­że­nie sygna­łu, dzię­ki cze­mu daje moż­li­wość stwo­rze­nia dłu­­go-dysta­n­so­­we­­go sys­te­mu moni­to­rin­gu, nie wyma­ga­ją­ce­go dodat­ko­wych źró­deł zasi­la­nia. Exten­de­ry PoE Funk­cjo­nal­ność ta świet­nie się spraw­dzi na tere­nie zakła­dów…

Czytaj więcej ...

Panoramic PTZ — kamera obrotowa PTZ sprzężona z kamerą ip fisheye

Zin­te­gro­wa­na kame­ra fiheye z kame­rą szyb­ko­obro­to­wą. Pano­ra­mic PTZ to prze­ło­mo­wa, nowa tech­no­lo­gia zapro­jek­to­wa­na przez inży­nie­rów VIVOTEK, pozwa­la­ją­ca na szcze­gó­ło­wy moni­to­ring dużych obsza­rów. Jest to tech­no­lo­gia łączą­ca funk­cjo­nal­ność kamer hemis­fe­rycz­nych 360° z kame­ra­mi szyb­ko­obro­to­wy­mi, pozwa­la­ją­ca jed­no­cze­śnie moni­to­ro­wać peł­ny obszar za pomo­cą kame­ry typu „fisheye” oraz sku­piać się na deta­lach wystę­pu­ją­cych w ramach tego obsza­ru przy pomo­cy…

Czytaj więcej ...

Oświetlacz IR w kamerach IP VIVOTEK

Dzię­ki sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia i moż­li­wo­ści pod­glą­du dużych prze­strze­ni przy wyko­rzy­sta­niu poje­dyn­cze­go urzą­dze­nia, kame­ry hemis­fe­rycz­ne sta­ły się w ostat­nim cza­sie bar­dzo popu­lar­ne. Pozwa­la to na spo­re oszczęd­no­ści dla klien­ta koń­co­we­go i duży kom­fort tech­no­lo­gicz­ny. VIVOTEK wpro­wa­dza dwa nowe tren­dy do swo­ich kamer hemis­fe­rycz­nych. Oświe­tlacz IR w kame­rach IP Pierw­szym jest inno­wa­cyj­ny doświe­tlacz IR, pozwa­la­ją­cy na obser­wa­cję…

Czytaj więcej ...

Mini box Kamera ip — VIVOTEK IP8152

IP8152-F4 jest kame­rą do zasto­so­wań wewnątrz obiek­tów lub na zewnątrz. Śmia­ło moż­na ją uznać za następ­cę nie­pro­du­ko­wa­ne­go już mode­lu IP7160 i choć ofe­ru­je nie­co niż­szą roz­dziel­czość obra­zu niż swój poprzed­nik (1,3 mpix zamiast 2 mpix), to zwięk­sze­nie czu­ło­ści i szyb­ko­ści kame­ry kom­pen­su­je roz­dziel­czość.…

Czytaj więcej ...

Pierwsze szkolenie techniczne VIVOTEK w 2015 roku za nami

Za nami kolej­na edy­cja warsz­ta­tów tech­nicz­nych dedy­ko­wa­nych pro­duk­tom Vivo­te­ka, któ­re tym razem odby­ły się w War­sza­wie. Tra­dy­cyj­nie już gro­no uczest­ni­ków było bar­dzo sze­ro­kie i zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem spe­cja­li­za­cji, co zaowo­co­wa­ło wie­lo­ma cie­ka­wy­mi dys­ku­sja­mi, wymia­na­mi doświad­czeń i kon­tak­tów. W tym dniu uczest­ni­kom spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­no nie tyl­ko moż­li­wo­ści tech­nicz­ne i kon­fi­gu­ra­cyj­ne oma­wia­nych urzą­dzeń, ale tak­że naj­now­sze pro­po­zy­cje…

Czytaj więcej ...

Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej

Hotel Bania umiej­sco­wio­ny w malow­ni­czych tatrach, to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych, naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej luk­su­so­wych hote­li w Pol­sce. Wspa­nia­ła loka­li­za­cja, naj­wyż­szy stan­dard obsłu­gi oraz sze­reg ofe­ro­wa­nych atrak­cji, czy­nią to miej­sce nie­zwy­kle wyjąt­ko­wym. To dosko­na­ła loka­li­za­cja dla rodzin, par, szu­ka­ją­cych spo­koj­ne­go wypo­czyn­ku, jak i osób aktyw­nych, poszu­ku­ją­cych przy­gód i cie­ka­wych wra­żeń.…

Czytaj więcej ...

WDR w kamerach ip VIVOTEK — Jak to działa?

WDR (Wide Dyna­mic Ran­ge) to skrót, ozna­cza­ją­cy sze­ro­ki zakres dyna­mi­ki. W naj­prost­szym tłu­ma­cze­niu, jest to róż­ni­ca mię­dzy naj­ciem­niej­szym, a naj­ja­śniej­szym punk­tem widocz­nym na obra­zie. Im więk­szy zakres, tym więk­sza tole­ran­cja takich miejsc.…

Czytaj więcej ...