Technologia IPELA Engine EX — krok naprzód dla wideo IP

Tech­no­lo­gia IPELA Engi­ne EX TM  — krok naprzód dla wideo IP W związ­ku z cią­głym, pręż­nym roz­wo­jem fir­my SUMA miło nam poin­for­mo­wać, że od lute­go 2013 r. zosta­li­śmy Auto­ry­zo­wa­nym Dys­try­bu­to­rem Sony. Urzą­dze­nia oraz opro­gra­mo­wa­nie Sony to ści­sła czo­łów­ka sek­to­ra secu­ri­ty, dla­te­go jeste­śmy pew­ni, że będą one  jed­nym z ulu­bio­nych pro­duk­tów pro­jek­tan­tów i inte­gra­to­rów. Fir­ma Sony…

Czytaj więcej ...